Regulamin zakupu

Regulamin zakupu biletów na warsztaty w ramach wydarzenia Szkoła Dizajnu Boskiego
§1 Przedmiot Regulaminu

1. Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad zakupu biletu na warsztaty w ramach Szkoły Dizajnu Boskiego, które odbywać się będą w Toruniu w wyznaczonym przez organizatorów terminie.
2. Jeśli sprzedaż biletów odbywa się za pośrednictwem Przelewy24 – to wymaga to zaakceptowania regulaminu tej platformy.

 

§2 Definicje pojęć użytych w Regulaminie

1. „Szkoła Dizajnu Boskiego” – wydarzenie organizowane przez Organizatora, które odbędzie się w Toruniu, a którego strona widnieje pod domeną www.dizajnboski.pl
2. „Warsztaty” – warsztaty realizowane w ramach wydarzenia Szkoła Dizajnu Boskiego, których pełen program znajduje się na stronie: www.dizajnboski.pl
3. „Organizator” – z siedzibą w Toruniu, ul. Drzymały 14/24 lok. 22, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000754448, NIP: 9562340183, REGON: 381634442.
4. „Bilet” – to dowód zawarcia w formie elektronicznej pomiędzy Nabywcą a Organizatorem umowy uprawniającej do uczestnictwa w wybranym warsztacie. Ceny Biletów dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.dizajnboski.pl
5. „Regulamin” – niniejszy Regulamin;
6. „Nabywca” – osoba, która dokonuje w formie elektronicznej zakupu Biletu i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. W przypadku gdy zakup Biletu dokonywany jest na rzecz innej osoby niż Nabywca, tj. w przypadku gdy Uczestnikiem będzie inna osoba niż Nabywca, Nabywca zobowiązany jest przekazać treść Regulaminu Uczestnikowi i zapewnić, że Uczestnik akceptuje treść Regulaminu.
7. „Uczestnik” – osoba, która będzie brała udział w Warsztatach na podstawie Biletu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

 

§3 Uczestnictwo w Warsztatach

1. Do uczestnictwa w wybranym warsztacie uprawnia Bilet.
2. Informacje o dostępności biletów będą się znajdować na stronie: www.dizajnboski.pl

 

§4 Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy pomiędzy Nabywcą a Organizatorem następuje po zaakceptowaniu Regulaminu oraz po zaakceptowaniu warunków płatności Przelewy24.
2. Po udanej transakcji zakupu biletu Nabywca otrzymuje potwierdzenia mailowe udziału w wybranym warsztacie.

 

§5 Uczestnictwo w warsztatach.

1. Aby uczestniczyć w Warsztatach, należy przy wejściu na wybrany warsztat podać imię i nazwisko.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku, sprzedaż biletów zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Nabywca nie otrzymuje po zakupie paragonu. Na życzenie Nabywca może otrzymać rachunek za zakupione Bilety.

 

§6 Po zakupie biletu

1. Po zakupie Nabywca nie ma możliwości zamiany biletu droższego na tańszy. Istnieje możliwość zamiany biletu tańszego na droższy, w miarę dostępności miejsc, po dokonaniu wpłaty różnicy w cenie na konto Organizatora.
2. Sprzedaż biletów kończy się po wyczerpaniu miejsc na Warsztaty lub najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
3. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta, Nabywca nie ma możliwości dokonania zwrotu zakupionego Biletu. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa z Warsztacie, Nabywca może znaleźć osobę, która odkupi od niego Bilet.
4. Nabywca, który nie stawił się na Warsztatach, na które uprzednio zakupił Bilet – nie może go wymienić na zarezerwowane miejsce na kolejnej edycji Warsztatów. Organizator nie osiąga dochodu ze sprzedanych Biletów. Łączna suma ze sprzedaży Biletów ma pokrywać wyłącznie koszty organizacji danej edycji Warsztatów.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu Warsztatów w zakresie prelegentów w przypadkach losowych, niezależnych od Organizatora, w szczególności w przypadku choroby osoby prowadzącej.
6. W razie odwołania warsztatu, który Uczestnik wybrał w ramach swojego uczestnictwa Organizator zapewni warsztat innego prelegenta, o porównywalnym doświadczeniu i wiedzy. W takim przypadku Uczestnik może według swego wyboru: uczestniczyć w wyżej wymienionym warsztacie zastępczym, uczestniczyć w innym warsztacie lub żądać zwrotu ceny za warsztat.

 

§7 Utrwalanie przebiegu Warsztatów

1. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Warsztatów przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
2. Każdy Nabywca Biletu i każdy Uczestnik Warsztatów przyjmuje do wiadomości, że udział w Warsztatach jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie jego głosu lub wizerunku w związku z uczestnictwem w Warsztatach – dla celów edukacyjnych, dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora.

 

§8 Reklamacje

1. Reklamacje związane z przebiegiem Warsztatów można zgłaszać Organizatorowi w formie mailowej na adres: siedemaniolow@gmail.com w terminie 14 dni od zakończenia Warsztatów.
2. Organizator poinformuje Nabywcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie nastąpi w formie e-mail na adres poczty elektronicznej, z którego przesłano reklamację.

 

§9 Dane osobowe

1. Uzyskane przez Organizatora dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie do wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa w warsztatach oraz w celach marketingu własnego Organizatora.
2. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu oraz do zmian poprzez ich poprawienie, uzupełnienie lub żądanie zaprzestania przetwarzania.

 

§10 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży Biletów należy kierować na adres mailowy: dizajnboski@gmail.com
2. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora www.dizajnboski.pl oraz w siedzibie Organizatora.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2019 r.

Zapisz się
do newslettera!